Amoxil online, cheap price: read here. 
KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY? jest jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych zajmujących się promocją idei wolontariatu w Polsce (rok założenia - 1993). Doświadczenie, które zdobyliśmy przez te lata ugruntowało naszą pozycję w kraju i na arenie międzynarodowej oraz potwierdziło naszą wiarygodność i rzetelność. Należymy do międzynarodowej struktury zrzeszających organizacje zajmujące się działalnością woluntarystyczną:


Alliance of European Voluntary Service Organizations

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi organizacjami, by zapewnić naszym wolontariuszom bezpieczeństwo i mieć pewność, że otrzymają wsparcie jakiego będą potrzebować podczas pobytu zagranicą. Dzięki profesjonalnie przygotowanej i zróżnicowanej ofercie każdy może znaleźć taką formę wolontariatu jaka najbardziej mu odpowiada. Z naszej oferty skorzystało już tysiące młodych osób. Dla wielu z nich wolontariat stał się sposobem na życie, innym pomógł w podjęciu ważnych życiowych decyzji, jeszcze innym umożliwił zdobycie unikalnych doświadczeń.
 

   Głównym celem naszej działalności jest:

?    Propagowanie idei wolontariatu jako szczególnej formy międzynarodowych kontaktów młodzieżowych;
?    Umożliwienie polskiej młodzieży uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu woluntarystycznego;
?    Wspieranie inicjatyw oraz akcji prospołecznych kształtujących w młodych ludziach poczucie solidarności, tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej;
?    Szkolenie ochotników do pracy na rzecz promocji wolontariatu.


Czym się zajmujemy?

?    Organizowaniem w Polsce programów krótkoterminowych /tzw. workcampów/ i długoterminowych dla wolontariuszy z całego świata;
?    Świadczeniem pomocy organizacjom pozarządowym, samorządom lokalnym, wszelkim grupom inicjatywnym, ośrodkom pomocy społecznej, itp., które są zainteresowane udziałem w ich działalności międzynarodowych wolontariuszy;
?    Wysyłaniem polskich wolontariuszy na projekty zagraniczne;
?    Koordynowaniem międzynarodowych wymian młodzieży;
?    Nawiązywaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem kontaktów międzynarodowych;
?    Wymianą doświadczeń z innymi organizacjami woluntarystycznymi;
?    Organizowaniem i promowaniem programów edukacyjnych, warsztatów (zarówno w kraju jak i za granicą);
?    Organizowaniem kursów i szkoleń;
?    Prowadzeniem działalności informacyjnej i promocyjnej;
?    Wspieraniem inicjatyw i działań o charakterze prospołecznym;
?    Współfinansowaniem projektów dla młodzieży z mniejszymi możliwościami;
?    Wspieraniem aktywnych wolontariuszy promujących ideę wolontariatu w swoich społecznościach lokalnych;
?    Innymi działaniami sprzyjającymi realizacji i rozwojowi celów statutowych.
?    Propagowanie idei wolontariatu jako szczególnej formy międzynarodowych kontaktów młodzieżowych;
?    Umożliwienie polskiej młodzieży uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu woluntarystycznego;
?    Wspieranie inicjatyw oraz akcji prospołecznych kształtujących w młodych ludziach poczucie solidarności, tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej;
?    Szkolenie ochotników do pracy na rzecz promocji Wolontariatu


 


STATUT SPW

 
 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

§
1
 
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu", w skrócie SPW, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

§
2
 
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar RP, a siedzibą jego władz jest Warszawa. Dla realizacji  celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność również poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym. 

§
3
 
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną i może używać pieczęci i odznak: w języku polskim "Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu" oraz w języku angielskim "Association for Promotion of Voluntary Service", zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§
4
 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników. 
 
§5
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 
 
 
II. CELE  STOWARZYSZENIA  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA
 
§6
 
Celem Stowarzyszenia jest : 
1.         Propagowanie idei pracy ochotniczej jako szczególnej formy międzynarodowych edukacyjnych kontaktów młodzieżowych.
2.         Organizacja wszelkich form współpracy międzynarodowej mogących przyczynić się do szerszego rozwoju i upowszechnienia idei wolontariatu.
3.         Umożliwienie młodzieży polskiej uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu woluntarystycznego.
4.         Wspieranie wszelkich inicjatyw oraz akcji rozwijających więzi
5.         przyjaźni, solidarności i wzajemne zrozumienie młodzieży.
6.         Szkolenie ochotników mające na celu przygotowanie ich do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
 

§
7
 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.          Organizowanie międzynarodowych kontaktów młodzieżowych, między innymi takich, jak:
a)   krótko-, średnio- długoterminowe formy pracy ochotniczej /wolontariatu/ dla młodzieży polskiej w kraju i zagranicą oraz dla obcokrajowców w Polsce,
b)  międzynarodowe obozy dla wolontariuszy z kraju i zagranicy,
c) seminaria, konferencje i podróże studyjne.
 
2.          Opracowywanie i publikowanie informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa młodzieży w programach realizowanych przez Stowarzyszenie.
3.          Upowszechnianie wiedzy o ruchu woluntarystycznym.
4.          Obsługę techniczną wyżej wymienionych form międzynarodowej wymiany wolontariuszy poprzez tworzenie warunków formalnoprawnych dla realizacji wymiany w wyniku zawierania umów i porozumień z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
5.          Współdziałanie z innymi organizacja-mi krajowymi i zagranicznymi.
6.          Tworzenie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.  
 
 
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 

§
8
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.          Honorowych
2.          Zwyczajnych
3.          Wspierających
4.          Przewiduje się możliwość uczestnictwa w Stowarzyszeniu członków zagranicznych każdej z wymienionych kategorii. 
 
 

§
9
 
 
1.          Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2.          Członek honorowy ma wszystkie prawa członka  zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
 

§
10
 
 
Członkiem zwyczajnym może być każdy zainteresowany wolontariatem 
 
§11
 
 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która  zdeklarowała wsparcie finansowe lub organizacyjne dla Stowarzyszenia. 
 

§
12
 
 
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji. 
 

§
13
 
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 
1.          Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2.          Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zebraniach ogólnych, wykładach, obozach, zjazdach i innych formach działalności Stowarzyszenia,
3.          Przedstawiania kandydatów do władz Stowarzyszenia. 
 

§
14
 
 
Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyjątkiem wymienionych w §13  ust.1 i 3.
 

§
15
 
 
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1.          Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.          Udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.          Opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd. 
 

§
16
 
 
Członkostwo ustaje na skutek :
1.         Dobrowolnego wystąpienia zgłoszone-go na piśmie Zarządowi.
2.         Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składek przez okres sześciu miesięcy za poprzedni rok kalendarzowy.
3.         Wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu; Od uchwały Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie miesięcznym.  
 
IV. WŁADZE   STOWARZYSZENIA  
 
§17
 
 
1.          Władzami Stowarzyszenia są:  
a)         Walne Zgromadzenie           
b)         Zarząd         
c)         Komisja Rewizyjna
2.          Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego  Zgromadzenia.
3.          Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować nowych członków na miejsce ustępujących, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru.   
 
 
V. WALNE  ZGROMADZENIE 
 
 §18
 
 
1.          Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych.
2.          Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
3.          Uchwały Walnego zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej polowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
4.          Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie honorowi i zwyczajni z głosem stanowiącym, za członkowie wspierający z głosem doradczym.
5.          Walne Zgromadzenie może być zwyczajne /początek i koniec kadencji władz Stowarzyszenia/ lub nadzwyczajne /między kadencjami/, zwoływane w sprawach nagłych z inicjatyw władz Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym, od daty wpływu wniosku. Obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§19
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1.          Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2.          Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3.          Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.          Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5.          Uchwalanie zmian w Statucie.
6.          Nadanie i pozbawieni godności członka honorowego.
7.          Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
8.          Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 

§
20
 
 
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia członków poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie stowarzyszenia oraz pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. 
 
 
§21
 
 
Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później, w tym samym miejscu.  
 
 VI. ZARZĄD 
 
§ 22
 
 
Zarząd składa się z 3-5 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, sekretarza i skarbnika. 
 

§
23
 
 
Do kompetencji Zarządu należy :
1.          Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
2.          Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3.          Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4.          Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
5.          Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
6.          Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
7.          Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
8.          Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji  krajowych i zagranicznych.
9.          Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
10.      Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11.      Ustalanie wysokości składek członkowskich.
12.      Wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego. 
 
§24
 
 
1.          Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes /lub z jego upoważnienia sekretarz/ w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące.
2.          Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3.          W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.   
 
VII.KOMISJA REWIZYJNA  
 
§25
 
1.          Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2.          Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego
 
§26
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
1.          Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2.          Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3.          Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
4.          Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. 
 
§27
 
1.          Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Komisji.
2.          Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu.
3.          Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może  brać udział w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym.    
 
 VIII. MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA  
 
§28
 
1.          Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2.          Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze: składek członkowskich, dotacji, spadków, darowizn, zapisów oraz wpływów z działalności gospodarczej wg. zasad określonych w odrębnych przepisach.
3.          Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy jego członków.
4.          Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: przewodniczący jednoosobowo lub skarbnik i członek Zarządu - występując łącznie.  


 SKŁAD ZARZĄDU 

 

Prezes             ANNA PIOS

Sekretarz         AGATA FRANKOWSKA

Skarbnik           SYLWIA JĘDRA

Członek            GRZEGORZ SEMPACH

 

 

Skład zarządu został ustalony w trakcie walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia 10 listopada 2015 roku.


 
PRACOWNICY
Anna Pios                 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                        

Sylwia Jędra            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

koordynator projektów EVS i wymian młodzieżowych odbywających się za granicą oraz projektów ICYE

Grzegorz Sempach  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

koordynator workcampów i projektów EVS odbywających się w Polsce oraz wyjazdów na workcampy za granicą

Aleksandra Belina      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

koordynator projektów związanych ze zwalczaniem mowy nienawiści